Å-fest 2018

Å-fest – Borgå seri­e­fes­ti­val anord­nas för fjär­de gång­en lör­dag 10.2.2018. Temat för år 2018 är Generationerna. Evenemanget ord­nas för förs­ta gång­en på Borgå Konstfabrik. Välkommen till Borgå för att nju­ta av hög­klas­si­ga utställ­ning­ar, intres­sant nor­diskt och inhemskt pro­gram, serie­ba­sa­ren och fasci­ne­ran­de sido­verk­sam­het. Festival områ­det på Konstfabriken är öppet kl 11.00 – 17.00.

Som en nyhet ord­nar vi smÅ-fest, en serie av små satel­li­tut­ställ­ning­ar runt omkring Borgå stad. Gå på även­tyr under feb­ru­a­ri i Borgå och bli över­ras­kad av seri­er, där du minst är för­be­redd!

Å-fests etiska direktiv för alla deltagare

Å-fest tar avstånd från rasism, tra­kas­se­ring och dis­kri­mi­ne­ring. Både publi­ken och fes­ti­val­del­ta­gar­na för­bin­der sej till gott upp­fö­ran­de och att bemö­ta varand­ra med respekt. Detta inne­bär t.ex. att man på fes­ti­val­om­rå­det och eve­ne­mang­en respek­te­rar varand­ras rätt till integri­tet och till­ta­lar varand­ra sak­ligt. Ifall du erfar eller note­rar osak­ligt bete­en­de, infor­me­ra arran­gö­rer­na om det­ta. Personen kan p.g.a. olämp­ligt bete­en­de vid behov avlägs­nas från eve­ne­mang­et.

Kartan över festival området

1 Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1

2 Gamla 1 – 2 – 3
Brunsgatan 35

3 Biblioteket
Prästgatan 20

4 Gamla Kaplansgården
Mellangatan 13

5 Galleri Kreutz
Adlercreutzgatan 39

6 Tatueringstudio Electric Wonderland
Runebergsgatan 34

7 Gamle Stefan
Fredsgatan 26

8 Paperipilvi
Ågatan 31

9 Söderströmin talo / Söderströms hus
Mannerheimsgatan 14

10  Busstationen
Torget

 

Pressmeddelande

Fri att pub­li­ce­ras 10.1.2018

Borgå seriefestival Å-fest kommer igen 10.2.

Finlands enda två­språ­ki­ga, nor­dis­ka seri­e­fes­ti­val Å-fest ord­nas lör­dag 10.2.2018 i Borgå. Temat för fes­ti­va­len, som ord­nas för fjär­de gång­en, är Generationerna. Huvudevenemanget har för­flyt­tats till Borgå Konstfabrik, där verk­sam­het äger rum kl. 11 – 17. Dessutom ord­nas till­ställ­ning­ar run­tom sta­den. Som en nyhet ord­nas SmÅ-fest, en serie av små satel­li­tut­ställ­ning­ar som ord­nas runt omkring i Borgå för att uppli­va stads­kul­tu­ren. Evenemanget anord­nas av Borgå seri­e­för­e­ning rf.

Borgå seri­e­fes­ti­val är ett avgifts­fritt eve­ne­mang, som bju­der på oli­ka utställ­ning­ar t.ex. i bib­li­o­tek och gal­le­ri­er, intres­san­ta inter­na­tio­nel­la och inhems­ka gäs­ter, ett utbrett för­sälj­nings­e­ve­ne­mang för seri­e­tid­ning­ar samt works­ho­par för ama­tö­rer och proffs. Dagen avslu­tas av fes­ti­val­klub­ben Gammal 1−2−3 ( WSOY huset ), som ord­nas av Täysi Käsi Oy. Det finns eve­ne­mang för hela famil­jen, för män­ni­skor som har seri­er som hob­by och för proffs.

- Vi har igen lyc­kats med att sam­la ihop ett ambi­tiöst och mångsidigt pro­gram, som lyf­ter eve­ne­mang­et till en ny nivå. Underbara konst­nä­rer från oli­ka gene­ra­tio­ner möter publi­ken i feb­ru­a­ri i Borgå på ett sätt, som säkert inte läm­nar någon kall, lovar fes­ti­va­lens konst­när­li­ga leda­re Emmi Valve.

Gäster och teman från oli­ka gene­ra­tio­ner

Å-fest bju­der årli­gen konst­närs­gäs­ter från hem­lan­det och Norden. Enligt temat Generationer har vi i år bju­dit in två äld­re och en yng­re artist. Deras utställ­ning­ar ställs upp i Konstfabrikens konst­hall och på Galleriet Kulma. Öppningarna för utställ­ning­ar­na ord­nas 9.2. och de är upp­ställ­da ända till 4.3.

Vår inhems­ka inbjud­na gäst är Aulikki Oksanen. Utställningen som är sam­lad av hen­nes illust­ra­tio­ner ger en intres­sant inblick i Oksanens "hem­lig­håll­da" seri­e­histo­ria. Oksanen är känd som en mångsidig konst­när – när de konst­när­li­ga grän­ser­na var ännu trånga på 60-talet, kopp­la­de hon för­doms­fritt ihop teck­ning­ar och teck­nad serie med pro­sa. Oksanen upp­trä­der både under fes­ti­val­da­gen och på kvälls­klub­ben.

Unga inhems­ka gäst­konst­nä­ren på Å-fest är i år Jiipu Uusitalo, som har bli­vit känd som serie­blog­ga­re. Förutom av Uusitalos utställ­ning i Galleriet Kulma öpp­nas den moder­na seri­ens fram­tid i fes­ti­val­pro­gram­met av t.ex. en panel, som behand­lar nät­se­ri­er, och av ett info­till­fäl­le om seri­er­nas digi­ta­la rät­tig­he­ter.

Som inter­na­tio­nel­la inbjud­na gäs­ter anlän­der est­nis­ka konst­närspa­ret Priit och Olga Pärn. Priit Pärn bör­ja­de sin kar­riär som skämt­teck­na­re i est­nis­ka dags­tid­ning­ar på 60-talet. Pärn har influ­e­rat starkt den fin­länds­ka ani­ma­tio­nen och han lär nuför­ti­den ani­ma­tion på Estlands konsta­ka­de­mi med sin fru Olga. Kortfilmer, som blan­dar ihop oli­ka konst- och uttrycks­for­mer och är gjor­da av Pärnarna, går att ses på Konstfabriken och på kvälls­klub­ben.

På Å-fest har tra­di­tio­nellt skå­dats ställ­nings­ta­gan­de svens­ka konst­nä­rer, och så är fal­let även i år. Vår inbjud­na gäst Amalia Alvarez är en aktu­ell chi­lensk-svensk seri­e­konst­när, som har pro­du­ce­rat seri­e­al­bu­mar om t.ex. pap­pers­lö­sa och pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor och som har fun­ge­rat aktivt mot racism och sex­u­ell tra­kas­se­ri. En utställ­ning sam­lad av Alvarez´ anti­ra­cis­tis­ka ziner är upp­ställd i Borgå bib­li­o­tek och dess­utom hör man hen­nes artist talk på fes­ti­val­da­gen. I seri­e­konst­nä­ren Taina Hakalas works­hop har man i sin tur möj­lig­het att bekan­ta sig med Alvarez´ verk ur över­sät­tan­dets syn­punkt.

Festivalens pro­gram­stom­me hit­tas på nät­si­dor­na www.å-fest.fi, tid­ta­bel­ler­na blir nog­gran­na­re under janu­a­ri. Det är möj­ligt att föl­ja med fes­ti­va­len på FacebookInstagram och Twitter.

Tilläggsinfo : per e-post festival@a-fest.fi, prak­tis­ka ären­den Reine Palmqvist, tel. 0456789163 och inter­vju­öns­ke­mål ( på fins­ka ), Emmi Valve, emmi.valve(a)gmail.com, tel. 041 – 8065475


Fri att pub­li­ce­ras 31.1. 2018

Å-fest flyttar till Konstfabriken och är större än någonsin

Generationernas ska­ra av seri­e­konst­nä­rer över­tar Borgå under and­ra vec­ko­slu­tet av feb­ru­a­ri

Borgå två­språ­ki­ga seri­e­fes­ti­val Å-fest ord­nas lör­dag 10.2.2018. Festivalens tema är Sukupolvet/Generationer. Huvudevenemanget arran­ge­ras på Konstfabriken, där det bjuds på pro­gram kl. 11 – 17. Förutom pro­gram­met på Konstfabriken kan man bekan­ta sig med seri­e­kul­tur run­tom i Borgå och som bekant på Söderkulla bib­li­o­tek. I Fabriksalen på Konstfabriken öpp­nar sig ett seri­e­tid­ning­ar­nas köp- och för­sälj­nings­e­ve­ne­mang, som är mera utbredd än tidi­ga­re.

Stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula säger öpp­nings­or­den till fes­ti­va­len kl. 11:15.
– Vi är entu­si­as­tis­ka över vårt hög­klas­si­ga, expe­ri­men­tel­la pro­gram och vi öns­kar att spe­ci­ellt stads­bor­na beger sig ut med öpp­na sin­nen för att stif­ta bekant­skap med seri­e­kul­tu­ren. Vi pro­var för förs­ta gång­en på en serie av satel­li­tut­ställ­ning­ar d.v.s. vi för teck­na­de seri­er till stäl­len, där man mera säl­lan ser dem. Så kom­mer även de, som inte hin­ner på plats på fes­ti­val­da­gen, med i fes­ti­valstäm­ning­en, berät­tar fes­ti­va­lens konst­när­li­ga leda­re Emmi Valve.

Serietidning söker rikt­ning på nätet

Å-fest har som mål­sätt­ning att göra nya öpp­ning­ar var­je år och att upp­ly­sa nya sidor från seri­e­kul­tu­ren. I år poäng­te­ras sär­skiljt på nätet pub­li­ce­ra­de seri­er. Ämnet behand­las ur aktö­rer­nas syn­vin­kel. Jiipu Uusitalo är inbju­den som inhemsk konst­närs­gäst på Å-fest. Uusitalo är känd för sin serie­blogg Tajukankaan kuto­jat. Hens utställ­ning öpp­nar sig 9.2. på Galleriet Kulma och inter­vjun går av sta­pel på fes­ti­val­da­gen kl. 12:30.
– På huvud­sce­nen hör vi en intres­sant dis­kus­sion om nät­se­ri­ers fram­tid kl. 11:30 och åt per­so­ner, som är intres­se­ra­de av att göra nät­se­ri­er, ord­nas ett info­till­fäl­le om upp­hovs­rät­ten på nätet kl. 13:30, säger Valve.

Serietidning för­med­lar star­ka bud­skap

Kärnan av Å-fest är att föra fram­åt en jäm­lik seri­e­kul­tur och att ska­pa en mång­di­men­sio­nell dis­kus­sions­kul­tur. Det här temat häm­tas fram på många oli­ka sätt.
– Vi vän­tar med hän­gi­vel­se exem­pel­vis på panel­ut­by­tet, som bott­nar sig på seri­e­al­bu­met Vihan ja inhon inter­net. Diskussionen mode­re­ras av redak­tö­ren Mirja Kolttola, påpe­kar Emmi Valve.

Ett för­vän­tat pro­gram­num­mer är även utställ­ning­en på Vitriini, som base­rar sig på bil­der från ver­ket Någon hatar oss igen, som base­rar sig på insam­la­de, ocen­su­re­ra­de chat­dis­kus­sio­ner av den svensk­språ­ki­ga Blau Frau -duon. Intervjun med konst­närs­du­on är för­vän­tad även den. Projektet Pysäytetyt som biter sig in i etnisk pro­fi­le­ring får tilli­ka en väl­för­tjä­nad plats på sce­nen, där vi ser och hör om resul­ta­ten från pro­jek­tet som kopp­lar ihop seri­e­konst, forsk­ning och jour­na­lism.

Hitta kraft till att ska­pa egen konst

I år bju­der vi på rekord­många works­ho­par, där man kan pro­va själv på att göra seri­e­tid­ning. Långvariga konst­nä­ren Ilpo Koskinen ord­nar works­ho­pen Sarjakuva tie­don välit­täjänä på Studio Stage. Där kan man stär­ka sitt kun­nan­de. Workshopen av borgå­bon Filippa Hella, som kon­cen­tre­rar sig på att utveck­la karak­tä­rer som pas­sar för hela famil­jen, samt zine-works­ho­pen för över 16-åring­ar av ber­li­na­ren Lilli Logen, är öpp­na för konst­ut­ö­va­re av alla nivå­er.
– På efter­mid­da­gen har man möj­lig­het att del­ta i en seri­eö­ver­sätt­nings­works­hop, där vi bear­be­tar till­sam­mans på en finsk över­sätt­ning till ett seri­e­al­bum av vår inter­na­tio­nel­la gäst Amalia Alvarez. Samtidigt ljus­nar för­hål­lan­det mel­lan ord och bild och hur star­ka bud­skap man kan för­med­la via dem, berät­tar Taina Hakala, som är en seri­e­konst­när som drar works­ho­pen och en med­lem av fes­ti­va­lens arbets­grupp.

Dialogen mel­lan gene­ra­tio­ner­na för­dju­pas

Traditionellt har Puupäähattu-vin­na­ren från sam­ma år bju­dits in på Å-fest, och så är fal­let även i år. Seriekonstnären Martti Sirola ( f. 1947) är en fasci­ne­ran­de histo­rie­be­rät­ta­re från sin egna gene­ra­tion. Intervjun med honom hörs kl. 12 på Lämpiö-sce­nen. Erfarna aktö­rer repre­sen­te­ras även av Harri Vaalio, som till­sam­mans med sin bror­son Kai Vaalio bely­ser, hur­dant infly­tan­de famil­jen har på den egna konsten.´Också utställ­nings­hel­he­ten som öpp­nas 9.2. på Konstfabriken, utspeg­lar sig över temat Generationer.

- Vi är impo­ne­ra­de av den gemen­sam­ma utställ­ning­en på Konstfabriken av våra huvud­gäs­ter konst­nä­ren Aulikki Oksanen och esten Priit Pärn och vi vän­tar med iver på deras upp­trä­dan­den på fes­ti­va­lens dags- och kvälls­pro­gram. Det är en stor ära för oss att vara eve­ne­mang­et, där det nya fina seri­e­al­bu­met av Aulikki Oksanen pub­li­ce­ras på huvud­sce­nen kl. 14:30, säger Emmi Valve.

Festivalens pro­gram­stom­me hit­tas på nät­si­dan www.å-fest.fi. Det är möj­ligt att föl­ja med fes­ti­va­len på Facebook, Instagram och Twitter.

Tilläggsinfo: per e-post festival@a-fest.fi, prak­tis­ka ären­den Reine Palmqvist tel: 045 789163; Intervjuönskemål ( på fins­ka ) Emmi Valve emmi.valve(a)gmail.com tel 041 – 8065475


Huvudutställningen på Borgå seriefestival Å-fest 9.2. – 4.3.2018: Aulikki Oksanen och Priit Pärn

I år är temat på Å-fest Generationer. Festivalens huvud­ut­ställ­ning på Konsthallen häm­tar fram två sto­ra namn, vil­ka är föd­da på 1940-talet, och vil­kas ska­pan­de syn och teck­nings­spår har för­bli­vit star­ka mitt i den omgi­van­de värl­dens omvälv­ning­ar: Aulikki Oksanen och esten Priit Pärn.

Aulikki Oksanen ( f. 1944 ) har bli­vit känd som en mångsidig konst­när. Som för­fat­ta­re är hon känd av dik­ter och pro­sa, sam­häl­le­ligt ställ­nings­ta­gan­de tex­ter och sångly­ri­ker. På 60-talet när för­fat­ta­ren skrev och illust­ra­tö­ren illu­stre­ra­de, upp­fat­ta­des Oksanens sätt att blan­da ihop illust­ra­tio­ner med tex­ter som udda och "avant­gar­dis­tiskt". Nu visar hon sig som en modig pion­jär för moder­na teck­na­de seri­er.

Priit Pärn ( f. 1946 ) är Estlands mest beröm­da ani­ma­tor och en erkänd bild­konst­när samt illust­ra­tör. Han bör­ja­de sin kar­riär på 60-talet genom att rita skämt­teck­ning­ar till est­nis­ka dags­tid­ning­ar. Pärn över­gick på 70-talet till ani­ma­tio­ner, men ritan­det syns fort­fa­ran­de än idag i allt vad han gör. Pärn har lärt run­tom i värl­den ända sedan 1990, och han var del­ak­tig i ska­pan­det av Åbo Konstakademins upp­skat­ta­de ani­ma­tions­lin­je.

Nuförtiden lär Pärn ani­ma­tion med sin hust­ru Olga Pärn på Estlands Konstakademi. Till fin­län­dar­na är antag­li­gen ani­ma­tio­ner i stil med Aamiainen ruo­hi­kol­la, barn­bo­ken Nurinkurin-Nuuti och illust­ra­tio­ner till Kari Hotakainens barn­bäc­ker de mest bekan­ta av Priit Pärns pro­duk­tion.

I utställ­ning­en ställs upp verk av Aulikki Oksanen från åren 1966 – 2004, i sam­band med fes­ti­va­len ges det ut en ny 168-sidor lång sam­lings­bok av dem som heter "Outojen kie­li".

Priit Pärn häm­tar sina obe­tal­ba­ra tolk­ning­ar av Estlands tra­di­tio­nel­la bem­bö­lings­fi­gu­rer, Kilplased, till Konsthallen.

Oksanen berät­tar med svart och vitt, Pärns kom­pak­ta fär­gy­tor påmin­ner om tra­di­tio­nel­la ani­ma­tio­ner. I berät­tan­dets kär­na bland dem båda finns en sti­li­se­rad, under årtion­den fin­sli­pad fräckt unik streck.

Utställningen öpp­nas 9.2. kl. 17 – 19 i Konsthallen på Borgå Konstfabrik. Aulikki Oksanen och Priit Pärn är båda anträff­ba­ra under öpp­ning­en.

Tilläggsinfo:

050 358 4076 / Taina Hakala

041 806 5475 / Emmi Valve

 

Å-fest 2017 video from Eloisa Tuotannot on Vimeo.