Program

Temat för det­ta år är Generationer. I pro­gram­met syns temat på många sätt: vi har bju­dit in konst­nä­rer av oli­ka gene­ra­tio­ner för att berät­ta om sina erfa­ren­he­ter, vi för­verk­li­gar pro­gram som ger den nuti­da gene­ra­tio­nen en möj­lig­het att utveck­las som seri­e­ska­pa­re, vi gläd­jer män­ni­skor med unga och äld­re seri­e­ar­tis­ters dia­log och vi tar en titt i fram­ti­den med fokus bl.a. på nät­se­ri­er. Aktuella, hela pro­gram­met gäl­lan­de teman är som van­ligt jäm­ställd­het och mul­ti­kul­tura­lism, vil­ka syns i fes­ti­val­pro­gram­met.

Officiella gäster

 • Aulikki Oksanen (FIN) – utställ­ning på Konstfabriken, artist talk, bok­pub­li­ce­ring och show på fes­ti­val­klub­ben
 • Priit och Olga Pärn (EST) – utställ­ning på Konstfabriken, artist talk och kort­films­före­vis­ning

Festivalens huvud­ut­ställ­ning på Konsthallen lyf­ter fram två sto­ra konst­nä­rer som är föd­da på 1940-talet och vars visio­ner och teck­nings­sti­lar har för­bli­vit star­ka mitt i den omgi­van­de värl­dens omvälv­ning­ar: Aulikki Oksanen och esten Priit Pärn.

 • Amalia Alvarez (SWE) – utställ­ning på Borgå stads­bib­li­o­tek, artist talk
 • Jiipu Uusitalo (FIN) - utställ­ning på Kulma Galleri, artist talk

Artistintervjuer på Lämpiö Stage

11.30−12.00 Emmi Valve

Emmi Valve är en seri­e­konst­när och illust­ra­tör från Borgå. Hennes debut­verk, dag­bok­sal­bu­met Sit kun sun naa­ma räjähtää (Huuda Huuda), utkom 2013. Valve har pub­li­ce­rat mas­sor av teck­na­de seri­er bl.a. i sina belön­ta små­tid­ning­ar, i sin serie­blogg och i Aseman Antologia nr. 8 (2016). Valve berät­tar i sin inter­vju om hen­nes senas­te album Armo (Nåd).

 • Utställningen av Armo är fram­me på Galleri Kreutz.

12.00−12.30 Puupäähattu-vinnaren Martti Sirola

Seriekonstnär och illust­ra­tör Martti Sirola (f. 1947) har fått årets 2018 Puupäähattu-pris av Finlands seri­e­säll­skap. Priset delas ut årli­gen för en per­son som har meri­te­rat inom seriebran­schen. Sirolas pro­duk­tion inne­fat­tar bl.a. Apassit-seri­en, Jukka Vihi -barn­böc­ker­na han gjort till­sam­mans med Kari Vaijärvi och illust­ra­tio­ner­na till Raija Oranens sago­böc­ker. Hur tog Sirola emot pri­set och vad syss­lar han med idag – kom och lyss­na!

12.30 – 13:00 Aino Sutinen / projektet Pysäytetyt

Aino Sutinen job­bar i en bred fors­kar-, jour­na­list- och konst­närs­pro­jekt Pysäytetyt. Projektet Pysäytetyt inter­vju­a­de över 160 män­ni­skor om etnisk pro­fi­le­ring. Tecknade seri­en, som base­rar sig på de här inter­vju­er­na, pub­li­ce­ras på nätet. Sutinen är med och bear­be­tar nät­se­ri­e­tid­ning­en, som pub­li­ce­ras före fes­ti­va­len. Tecknaren Aino Sutinen pre­sen­te­rar pro­jek­tet. Bekanta dig med pro­jek­tet på Instagram här och här.

13.00−13.30  Joanna Wingren, Sonja Ahlfors och Johan Isaksson – Någon hatar oss igen (på svenska)

Blaue Frau är en femi­nis­tisk och norm­kri­tisk duo som består av konst­nä­rer­na Sonja Ahlfors och Joanna Wingren. Blaue Frau grun­da­des 2005 som en fri­ståen­de fili­al till den nor­dis­ka drag king grup­pen sub­frau. Blaue Frau har gjort många pro­jekt och tur­ne­rat myc­ket. En utställ­ning på Vitriini gal­le­ri är base­rad på boken Någon hatar oss igen. Ocensurerade sam­tal ur Ahlfors och  Wingrens Facebookchatt möter illust­ra­tö­ren Johan Isakssons visu­el­la land­skap. I det stän­digt pågåen­de sam­ta­let på chat­ten for­mas tan­kar om femi­nis­tisk kamp, ång­est, barn, sex, för­äls­kel­se, peng­ar, tea­ter, kon­flik­ter, sys­ter­skap och vän­skap; värl­den beskri­ven ur två ärke­fe­mi­nis­ters per­spek­tiv.

13.30−14.30 Träffa förläggaren – snabbdejt

Förläggardejterna häm­tar ihop för­läg­ga­re och seri­e­teck­na­re. Förläggar-repre­sen­tan­ter­na (Arktinen Banaani, Täysi Käsi, Zum Teufel och Musta Ritari) som anlän­der till plat­sen hål­ler tur­vis kor­ta pre­sen­ta­tio­ner och berät­tar hur­da­na seri­er de pub­li­ce­rar och hur­da­na de möj­li­gen är intres­se­ra­de av att pub­li­ce­ra. Efter pre­sen­ta­tio­ner­na har seri­e­teck­nar­na möj­lig­het att kom­ma och visa sina verk eller annars bara dis­ku­te­ra med för­läg­gar­na.

15.30−16.00  Heikki Paakkanen

Heikki Paakkanen är den fin­länds­ka seri­e­tid­ning­ens excent­ris­ka gent­le­man och grand old man. Nästan var­je fin­län­da­re har sett Paakkanens teck­ning­ar åtminsto­ne på Ilta-Sanomats sidor. Paakkanen har sam­lat in fle­ra bekräf­tel­ser av vil­ka vi kan näm­na de mest bety­dan­de inom fin­länds­ka teck­na­de seri­er. Han har fått Puupäähattu 2013 och en delad Seriefinlandia 2011. Paakkanen är för­u­tom sitt konst­när­skap t.ex. en pose­ti­va­re, ama­tör­fäk­ta­re och han sam­lar på fyll­da myrslo­kar. Paakkanen har lovat till Å-fest över­rask­ning­ar, som vi har inte sett för­ut.


Tehdassali Stage

11.15−11.30  De inledande orden av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula

11.30−12.15 Nätseriens framtid -paneldiskussion

Seriekonstnärerna Sunna Kitti (Lone Singularity), Laura Torvinen (BSandL) och Päivi Niinikangas (Riverbound) dis­ku­te­rar om skill­na­der­na i själv­upp­lags­pub­li­ce­ring­en när man över­går från små­tid­ning­ar­nas pap­pers­ver­sio­ner till nät­publi­ka­tio­ner. Stora läsar­mäng­der och inter­na­tio­nel­la möj­lig­he­ter loc­kar många. Som mode­ra­tor för pane­len fun­ge­rar seri­e­konst­nä­ren H-P Lehkonen.

12.30−13.15 Artist talk: Jiipu Uusitalo

Den inhems­ka unga inbjud­na konst­nä­ren är i år Jiipu Uusitalo, som har bli­vit känd som serie­blog­ga­re. Uusitalo är bild­konst­när och seri­e­teck­na­re; trans­per­son, anar­kist och akti­vist. Trots att Jiipus seri­er är dag­boks­ak­ti­ga, är de ändå inte för per­son­li­ga : de blan­dar en per­son­lig syn­vin­kel med en sam­häl­le­lig syn­vin­kel, spå­ret av arbe­tet är ofta vac­kert och ospår­bart. Jiipu har för­u­tom blog­gen pub­li­ce­rat själv­upp­la­gor d.v.s. hens arbe­te som seri­e­konst­när begrän­sar sig inte endast till nätet.

Jiipu beskri­ver sitt arbe­te så här:
"Vi lever en histo­risk tid av för­änd­ring: bil­lig ener­gi, som hela kon­sum­tions­sam­häl­let är byggt på, hål­ler på att ta slut från värl­den. Vi har för­stört våra lev­nads­för­hål­lan­den och fått pla­ne­tens kli­mat ur balans. Emellan fun­de­rar jag, ifall det är väl­digt klokt att använ­da sin tid på serie­blogg­ning, när jag skul­le ock­så kun­na lära mig att odla kål. Det skul­le kun­na vara nyt­tigt i en för­änd­ran­de värld. Jag har nog pro­vat lite på att odla blad­kål och jag har ritat av det i min blogg"

 • Jiipu Uusitalos utställ­ning på Galleriet Kulma på Konstfabriken 9.2. – 4.3.2018

13.30−14.00 Serietecknarens upphovsmannarätt på nätet -info

Upphovsrättslagstiftningen skyd­dar seri­e­teck­na­re även på nätet. Hurdana saker gäl­lan­de upp­hovs­rät­ten mås­te seri­e­teck­nar­na ta i beak­tan­de i digi­ta­lis­ka mil­jö­er och hur kan man skyd­da sina egna verk och å and­ra sidan dela dem med vis­sa rät­tig­he­ter? Juristen Mikko Nurmisto (Advokatbyron Birg&Bird), som är insatt i imma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter, leder in i grun­der­na för upp­hovs­rätt och ger goda tips åt seri­e­teck­na­re och åt per­so­ner som är i all­män­het intres­se­ra­de av upp­hovs­rätts­sa­ker.

14.00−14.30 Harri och Kai Vaalio

Ibland kan pas­sio­nen för seri­er genom­sy­ra släk­ten. Kom och lyss­na på vad Harri Vaalio och hans bror­son Kai tän­ker om släk­tens och famil­jens inver­kan på deras konst.

 • Harri "Wallu" Vaalios verk kan ses i Små-fest på Gamla Söderströms hus och på sam­ma plats finns ock­så Harris and­ra bror­sons Anssi Vaalios utställ­ning.

14.30−15.15 Artist talk och publicering av bok: Aulikki Oksanen

Årets inhems­ka inbjud­na gäst Aulikki Oksanen ( f. 1944 ) har bli­vit känd som en mångsidig konst­när. Som för­fat­ta­re kän­ner man hen­ne av dik­ter och pro­sa, ställ­nings­ta­gan­de tex­ter och sångly­rik. På 60-talet, när för­fat­ta­ren skrev, och illust­ra­tö­ren illu­stre­ra­de, upp­fat­ta­des Oksanens sätt att blan­da ihop illust­ra­tio­ner med tex­ter som udda och "avant­gar­dis­tiskt". Oksanen berät­tar att hon ser saker visu­ellt, när hon skri­ver.

Med sina arbe­ten har hon velat sönd­ra trånga begräns­ning­ar och bere­da väg för ett mera fritt uttryck. Oksanens verk "Hevosen kuo­le­ma" (1966), "Emilia ja Suomi" (1967) och den sena­re "Piispa Henrikin sor­mi ja mui­ta kat­kel­mia" (2014) är exem­pel på det här till­vä­ga­gångs­sät­tet.

 • På Å-fest är illust­ra­tio­ner av Aulikki Oksanen fram­ställ­da i Konsthallens huvud­ut­ställ­ning.
 • Dessutom upp­trä­der hon på kvälls­klub­ben till­sam­mans med sin son Antti Halonen

15.15−16.00 Artist talk: Amalia Alvarez (på svenska)

Amalia Alvarez är en chi­lensk-svensk seri­e­teck­na­re med ursprung i Likan Antai fol­ket. Hennes seri­er för­med­lar ett starkt anti­ra­sis­tiskt och anti­sex­is­tiskt bud­skap med klass­per­spek­tiv. Hon arbe­tar främst inom gen­rer­na satir och soci­al­re­a­lism. Amalia har pub­li­ce­rat serie­böc­ker­na, ”Fem pap­pers­lö­sa kvin­nors histo­ri­er”, som belö­na­des med Stora läsar­pri­set för årets teck­na­de serie 2013, och ”Fem histo­ri­er om pro­sti­tu­e­ran­de”. Böckerna base­ras på verk­li­ga hän­del­ser. För övrigt teck­nar Amalia även fan­zi­ne. De senas­te heter ”Antirasistiska seri­er Vol.1, 2 och 3”. En del av teck­ning­ar­na i dem före­kom­mer även i Antirasistiska Akademins ”Antirasistisk ord­bok” samt på den per­ma­nen­ta utställ­ning­en ”Women making histo­ry” på Malmö Tekniska muse­um.

För till­fäl­let hål­ler Amalia på med pro­jek­tet ”Kontrapunkt” som hand­lar om hän­del­ser­na under hös­ten 2015, där akti­vi­tets­hu­set Kontrapunkt orga­ni­se­ra­de mot­ta­gan­de av de asyl­sö­kan­de, sam­ti­digt som de soli­da­ri­se­ra­de med de så kal­la­de EU-migran­ter­na (romer­na) och deras situ­a­tion i Malmö. Ett förs­ta kapi­tel ur seri­en kom­mer att pre­miär­pre­sen­te­ras på Å-fest.

 • En läng­re inter­vju med Amalia Alvarez beträf­fan­de ver­ket och aktu­el­la teman utspe­lar sig på Konsthallens scen på fes­ti­val­da­gen.
 • Hennes utställ­ning är upp­ställd på Borgå stads­bib­li­o­tek. Utställningen är öppen 31.1. – 24.2. må-to 10 – 19 fre 10 – 17 lö 9 – 15 (Prästgatan 20)

16.00−16.45 Panel om seriejournalismens möjligheter i Finland

I panel­dis­kus­sio­nen öpp­nas den ska­pan­de pro­ces­sen bakom seri­e­tid­ning­en Vihan ja inhon inter­net, som pub­li­ce­ra­des i fjol, och det spe­ku­le­ras kring seri­e­jour­na­lis­mens fram­tid. Varför pub­li­ce­ras artik­lar och teck­na­de seri­er i tid­ning­ar, men inte seri­e­tid­nings­ar­tik­lar? Hur stö­der en teck­nad serie jour­na­lis­tisk uttryck? Hur job­bar jour­na­lis­ten och illust­ra­tö­ren till­sam­mans? Hurdan dis­kus­sion kan man upp­nå med en jour­na­lis­tisk seri­e­tid­ning? Hur avska­las feno­men som hat­tal till bil­der? Om seri­e­jour­na­lism dis­ku­te­rar jour­na­lis­ten Johanna Vehkoo och illust­ra­tö­ren Emmi Nieminen, vil­ka utgav ver­ket Vihan ja inhon inter­net under för­ra hös­ten, samt Verna Kuutti, som har fors­kat och lärt seri­e­jour­na­lism. Redaktören Mirja Kolttola fun­ge­rar som mode­ra­tor för panel­dis­kus­sio­nen.


Studio Stage:

11.45−12.15 Taina Hakala – Om tidens förlopp -högläsning (finska/svenska)

Taina Hakala hög­lä­ser sin serie som är fort­fa­ran­de under pro­cess och base­rad på hen­nes barn­doms familj och hand­lar om tidens gång, kär­lek och för­lust. Under hög­läs­ning­en pro­ji­ce­ras seri­eru­tor.

12.15−13.00 Lär dej att göra serier – Serien som spridare av information

Serietidning är en visu­ell och lätt sätt att spri­da infor­ma­tion, och en fun­ge­ran­de sätt att pre­sen­te­ra saker åt per­so­ner, som har språk­li­ga fär­dig­he­ter vil­ka inte ännu räc­ker till för att begri­pa exem­pel­vis myn­dig­hets­språk. Serietidning är ock­så en fin sätt att berät­ta per­son­li­ga erfa­ren­he­ter och histo­ri­er. I works­ho­pen visar man genom exem­pel, hur man kan för­med­la infor­ma­tion med teck­na­de seri­er tyd­ligt med enk­la medel, och hur pro­ces­sen förs ige­nom från en idé till en fär­dig pub­li­ka­tion både på nätet och som en tryckt pro­dukt. Workshopen dras av Ilpo Koskela, som har fun­ge­rat som lära­re för seri­e­konst på Uleåborg Konstskola i 14 års tid och som har dra­git kur­ser och works­ho­par om att göra teck­na­de seri­er på oli­ka läro­verk och fes­ti­va­ler. Förutom i Finland har han före­läst om seri­er bl.a. i Ryssland, Ukraina, Sverige, Portugal och Algeriet. Under åren 2010 och 2016 har Koskela pub­li­ce­rat två lär­o­böc­ker om det hur man gör teck­na­de seri­er. Hans seri­e­tid­ning­ar har över­satts till fle­ra främ­man­de språk.

13.00−14.00 Artist Talk: Priit och Olga Pärn samt Pärnarnas kortfilmsförevisning

Vår inter­na­tio­nel­la inbjud­na gäst Priit Pärn är den mest kän­da ani­ma­torn i Estland och en upp­skat­tad bild­konst­när och illust­ra­tör. Han star­ta­de sin kar­riär på 60-talet med att teck­na skämt­teck­ning­ar till est­nis­ka dags­tid­ning­ar. Pärn byt­te på 70-talet till ani­ma­tio­ner, men teck­nan­det starkt i allt vad han gör ännu idag. Pärn har lärt run­tom värl­den ända sedan 1990.

Pärns infly­tan­de till fin­ländsk ani­ma­tion kan inte underskat­tas. Han lär­de ani­ma­tion i Åbo Konstakademi åren 1994 – 2007, och påver­ka­de till att Konstakademins inter­na­tio­nel­la ryk­te föd­des. För när­va­ran­de lär Pärn ani­ma­tion på Estlands Konstakademi med sin fru Olga Pärn. För fin­län­dar­na är Priit Pärn mest känd för ani­ma­tio­ner som Aamiainen ruo­hi­kol­la och barn­bo­ken Nurinkurin-Nuuti samt för illust­ra­tio­ner till Kari Hotakainens barn­böc­ker.

 • I Å-fests huvud­ut­ställ­ning på Konsthallen i Borgå Konstfabrik ses illust­ra­tio­ner av Priit Pärn.
 • Dessutom bjuds det på kor­ta­ni­ma­tio­ner (Life wit­hout Gabriella Ferri, Divers in the Rain, ja Pilots on the way home) av Priit och Olga Pärn på fes­ti­val­da­gen samt en inter­vju med Pärnarna.
 • Kortfilmer visas allt­så på 1−2−3 klub­ben.

14.15−15.00 Översättningsworkshop

Kom och pro­va på seri­eö­ver­sätt­ning som ett grupp­ar­be­te. Som över­sätt­nings­ma­te­ri­al fun­ge­rar en teck­nad serie av Amalia Alvarez, som har tex­tats i sam­ma seri­e­al­bum på svens­ka, eng­els­ka och spans­ka. Vi fors­kar i språ­kets möj­lig­he­ter och fun­de­rar på hur tex­ten kan över­sät­tas till fins­ka. Workshopen är öppen för alla som är intres­se­ra­de av seri­eö­ver­sätt­ning. Workshopen dras av seri­e­konst­nä­ren Taina Hakala.


Galleri Vitriini

Blaue Frau: Någon hatar oss igen 9.2. – 4.3. Utställningen

Konstfabrikens Vitriini 9.2. – 4.3.2018 Västra Alexandersgatan 1
Öppet må-fre 9 – 18 lö-sö 11 – 16


Narikka Stage

Till ned­re våning­en byggs en ännu mera mångsidig läs­punkt än tidi­ga­re i sam­ar­be­te med Söderkulla bib­li­o­tek. I läs­hör­net kan du för­sjun­ka dig i dina köp eller träf­fa vän­ner av teck­na­de seri­er.

11.15−12.45 Serie workshop för barn och familjer

Hitta på en egen seri­e­fi­gur, öva att teck­na miner och käns­lot­tryck. Teckna en egen serie! Serietecknare i alla åld­rar är väl­kom­na, småt­ting­ar till­sam­mans med en vux­en. Verkstadsledare: Filippa Hella (seri­e­teck­na­re och illust­ra­tör)

14.00−16.30 Serie workshop av Lilli Loge

Denna works­hop är öppen för alla åld­rar från 16 år. På works­ho­pen ska­pas en dia­log mel­lan del­ta­gar­na och det­ta används för att teck­na en liten serie-zine. Nybörjare kom­mer att lära sig att rita figu­rer och deras käns­lor och trä­nar grund­läg­gan­de fär­dig­he­ter i gra­fiskt berät­tan­de. Mer avan­ce­ra­de artis­ter kan trä­na och fin­sli­pa sina fär­dig­he­ter och få ny inspi­ra­tion. Workshopen hålls på eng­els­ka.
Lilli Loge är en seri­e­ar­tist från Berlin. Kolla hen­nes web­si­da http://www.lilliloge.de

 


Borgå stadsbibliotek

Utställningar är öppen 31.1. – 24.2. mon-tor 10 – 19 fre 10 – 17 lör 9 – 15 (Prästgatan 20)

Amalia Alvarez – Osynliga röster – Näkymättömät äänet

Amalia Alvarez är en chi­lensk-svensk seri­e­teck­na­re med ursprung i Likan Antai fol­ket. Hennes seri­er för­med­lar ett starkt anti­ra­sis­tiskt och anti­sex­is­tiskt bud­skap med klass­per­spek­tiv. Hon arbe­tar främst inom gen­rer­na satir och soci­al­re­a­lism. Amalia har pub­li­ce­rat serie­böc­ker­na, ”Fem pap­pers­lö­sa kvin­nors histo­ri­er”, som belö­na­des med Stora läsar­pri­set för årets teck­na­de serie 2013, och ”Fem histo­ri­er om pro­sti­tu­e­ran­de”. Böckerna base­ras på verk­li­ga hän­del­ser. För övrigt teck­nar Amalia även fan­zi­ne. De senas­te heter ”Antirasistiska seri­er Vol.1, 2 och 3”. 

För till­fäl­let hål­ler Amalia på med pro­jek­tet ”Kontrapunkt” som hand­lar om hän­del­ser­na under hös­ten 2015, där akti­vi­tets­hu­set Kontrapunkt orga­ni­se­ra­de mot­ta­gan­de av de asyl­sö­kan­de, sam­ti­digt som de soli­da­ri­se­ra­de med de så kal­la­de EU-migran­ter­na (romer­na)  och deras situ­a­tion i Malmö.

Utställning av Västra Nylands folkhögskola: Metamorfos

Studerandena i Seriekonst, ani­ma­tion och gra­fisk design vid Västra Nylands folk­hög­sko­la har job­bat med seri­e­af­fi­scher med temat Metamorfos. Utställningen av affi­scher kan besö­kas på Borgåbiblioteket.

De har tol­kat temat fritt. Det kan hand­la om en en inre för­vand­ling eller något kan änd­ra sitt utse­en­de helt kon­kret. Det kan ock­så hand­la om omgiv­ning­ens eller ett lands meta­mor­fos. Ofta går indi­vi­dens och omgiv­ning­ens för­vand­ling hand i hand. Bland seri­er­na finns vack­ra lug­na berät­tel­ser och fle­ra humo­ris­tis­ka tolk­ning­ar av ämnet.

På utställ­ning­en finns verk från des­sa stu­den­ter:

Ken Granström, Jim Grönqvist, Ville Gullichsen, Alina Kantola, Kirsi Launiainen, Victor Mattsson, Markus Norrgård, Johanna Pallas, Cecilia Råberg, Adam Sundell, Jesse Tapiovaara och Karoliina Wennäkoski.

 


Söderkulla bibliotek

Snöelefant och andra historier om seriebrevväxling 10.2 – 10.3.2018

Hurdana seri­er föds, när seni­o­rer­nas samt bar­nens och ung­do­mar­nas egna seri­e­grup­per lär sig seri­e­tek­ni­ker och pro­du­ce­rar  seri­er bott­nan­de från egna erfa­ren­he­ter och livs­hi­sto­ri­er om 100-åri­ga Finland, dess histo­ria och nutid? Utställningen som ställs upp på Söderkulla bib­li­o­tek pre­sen­te­rar skör­det av Sarjakuvakirjeenvaihto-pro­jek­tet.

Konstnärerna Hannele Richert och Verna Kuutti, som job­bar på Helsingfors serie­cen­ter, kom till­sam­mans med seri­e­konst­nä­ren och -lära­ren Karri Laitinen från Lovisa upp med Seriebrevväxlingidéen, som för­verk­li­ga­des på hös­ten 2017 på Söderkulla bib­li­o­tek som en del av bro­ki­ga Finland 100 – eve­ne­mangska­ran. Seniorernas samt bar­nens och ung­do­mar­nas egna grup­per sam­la­des på tis­da­gar­na utan att träf­fa de and­ra grup­per­na. I grup­per­na lär­des grun­der­na för teck­na­de seri­er, seri­e­histo­ria och bio­gra­fisk till­vä­ga­gångs­sätt. Grupperna för­verk­li­ga­de ock­så kor­ta snabb­se­ri­er och i slu­tet av kur­sen seriebrev­väx­la­de de om egna erfa­ren­he­ter och livs­hi­sto­ri­er, samt rör­de de sig i Finlands histo­ria och nuti­den.


Galleri Kreutz

Armo (Nåd) av Emmi Valve

Serieutställning på Galleri Kreutz 3.2. – 3.3.2018 (Adlercreutzgatan 36)
Utställda är orgi­na­ler, avdrag och oli­ka arbets­ske­den från seri­e­al­bu­met Armo av Emmi Valve. Den gavs ut för­ra hös­ten.

Redan när Emmi är barn ryc­ker något hen­ne till en annan dimen­sion. Där är saker­nas och med­män­ni­skor­nas mör­ka sidor syn­li­ga för hen­ne. Människornas blic­kar och berö­ring­ar gör hål i hen­ne, och hon för­sö­ker göm­ma den över­allt träng­an­de svar­ta gytt­jan, som rym­mer ut ur hen­nes näs­bor­rar och mun. Armo berät­tar om det här livet, om otro­li­ga även­tyr i barens, sov­rum­mens, vålds­då­dens, dis­il­lu­sio­ner­nas och sin­nes­sjuk­hu­sens bot­ten­träsk.

Emmi Valve ( f. 1984 ) är en seri­e­konst­när och illust­ra­tör från Borgå. Debutverket av Valve, dag­bok­sal­bu­met Sit kun sun naa­ma räjähtää (Huuda Huuda), utkom 2013. Valve har pub­li­ce­rat mas­sor av teck­na­de seri­er bl.a. i sina belön­ta små­tid­ning­ar, i sin serie­blogg och i Aseman Antologia nr. 8 (2016).

 • Vernissagen äger rum 2.2. kl. 17 – 19 och eve­ne­mang­et är öppet för alla.

Electric Wonderland Tattoo

Laura Kenins, Steam Clean

Utställningen på Electric Wonderland Tattoo 7.2. -28.2, Runebergsgatan 34

Laura Kenins är en kana­den­sisk-let­tisk seri­e­konst­när, som har bott i de båda län­der­na. Kenins´ senas­te album Steam Clean har fått influ­en­ser från hen­nes erfa­ren­he­ter i Finland. I boken sam­lar sig en grupp kvin­nor i bastun och för­u­tom klä­der­na bör­jar även mas­ker­na och rol­ler­na fal­la av. Kännetecknande för Kenins´ seri­er är en nai­vis­tisk, men ända till slut genom­tänkt stil att använ­da färg­pen­nor och ver­kens fik­tion känns näs­tan själv­bi­o­gra­fisk, där dra­ma­ti­ken upp­fång­as i detal­jer och små obser­va­tio­ner.

 • Köp Steam Cleania på Å-fest!
 • Det är Walk-in Dag på Electric Wonderland 10.2!

Gamla Kaplansgården

Kaisa och Christoffer Leka: Musen och Ankan 20 år
Gamla Kaplansgården 9.2 – 4.3.2018. Öppet i fes­ti­val­da­gen kl 10 – 16.

För utställ­ning­en i Gamla Kaplansgården har seri­e­o­ri­gi­nal, skis­ser, tryckark, kring­pro­duk­ter och foto­gra­fi­er av Kaisa och Christoffer Leka grävts fram ur käl­la­ren, från gar­de­ro­ben, under sof­fan i arbets­rum­met och i gara­get hos ankor­nas släk­ting­ar. Nu ställs en unik och ald­rig tidi­ga­re skå­dad över­sikt över musens och ankans histo­ria ut. En stor grupp konst­nä­rer och desig­ner från oli­ka håll i värl­den har del­ta­git i ska­pan­det av ver­ken på utställ­ning­en.


Efterfest på Gamla 1 – 2-3-klubben

Gamla 1−2−3, Brunsgatan 35. 

Vällkommen till fes­ti­va­lens natt­klub på Gamla 1−2−3!

Välkommen att bli exal­te­rad av seri­e­fes­ti­valstäm­ning­en i den gam­la film­te­a­terns utrym­men på den legen­da­ris­ka gam­la 1 – 2-3-klub­ben (Kaivokatu 35) på lör­dag 10.2. kl. 20 – 00. Vi har i vårt bruk salen 1 och 2, i vil­ka det finns pro­gram hela kväl­len, t.ex:

 • Aulikki Oksanen läser högt sina seri­er ackom­pan­je­rad av sin son Antti Halonen med såg.
 • Hyvä Herra & Syvänmerensukeltajat består av borgå­bör­di­ga med­lem­mar. Det är en smy­gan­de explo­sivt ener­gisk skram­mel­folk­grupp, som befin­ner sig nuför­ti­den i Uspenskis innan­mä­ten, och som inte låter sig fång­as av reg­ler, spel­kun­skap eller wat­ter­na i för­stär­kar­na.
 • Danne Österlund Experience, sam­man­sätt­ning­en av den väl­kän­da Porvoo-base­rad musi­ker pre­sen­te­rar mate­ri­al från Österlunds senas­te solo­al­bum.

Dessutom erbju­der vi kort­fil­mer av fes­ti­va­lens inter­na­tio­nel­la gäs­ter Priit och Olga Pärn, ani­me­ra­de fil­mer av Maria Björklund och I sam­ar­be­te med Yle, en epi­sod av senas­te doku­mentse­rie som hand­lar om modern seri­e­kul­tur.

Biljetterna 10 euro från dör­ren eller 7euro från Konstfabrikens fes­ti­valin­fo kl. 11 – 17. Åldersgränsen 18 år. Klubben orga­ni­se­ras av Täysi Käsi oy.