Seriebasar

I sam­band med fes­ti­va­len ord­nar vi i Konstfabriken en seri­e­för­sälj­nings­ba­sar, som pre­sen­te­rar antik­va­ri­a­ter, oli­ka för­lag och små­tid­nings­verk­sam­het. Välkommen att säl­ja och att köpa seri­er!

Vill du ha ett försäljningsbord på Å-fest?

Vill du ha ett eget för­sälj­nings­bord från fes­ti­va­len? Var i kon­takt med Peter Kaario, pkaa(a)plasticity.fi Försäljningsbordet kos­tar 20 euro ( för små­tid­nings­för­läg­ga­re 10 euro ) och sum­man beta­las kon­tant på plats. Ett bord, vid behov fle­ra, reser­ve­ras åt alla för­säl­jar­na.

Skicka en kort pre­sen­ta­tion på fins­ka och gär­na ock­så på svens­ka om för­sälj­nings­ar­tik­lar­na med even­tu­ell logo och annat bild­ma­te­ri­al till festival(a)a-fest.fi, så puf­far vi din för­sälj­nings­punkt redan på för­hand på nät­si­dor och soci­a­la medi­er.

För för­säl­jar­na reser­ve­ras inga enskilj­da par­ke­rings­plat­ser. Parkeringen på Konstfabrikens gård är avgifts­be­lagd. Tilläggsinfo om par­ke­ring­en hit­tar du här. Vi har med­hjäl­pa­re i upp­stäl­lan­det av basa­ren, så man behö­ver inte ensam för­flyt­ta alla varor.

Försäljarnas lis­tan:

 1. Mia Minerva
 2. Seriekollektiv Erittäin salai­nen tis­si­me­ren­nei­to­seu­ra
 3. Sininen jänis (http://www.sininenjanis.fi)
 4. Onerva Franck ja Nikke Lindholm.
 5. Late ja kump­pa­nit
 6. Outo – Queer Collective (http://www.outoqueer.com)
 7. Turun Sarjakuvakerho
 8. Jon Karvinen
 9. Kutikuti
 10. Petomies
 11. Haltijakäpälä (http://haltijakapala.blogspot.fi)
 12. Cupcake Fight Club.
 13. Suomen sar­ja­ku­va­seu­ra (http://sarjakuvaseura.fi)
 14. Markku Untinen
 15. Femidistro
 16. Turun sar­ja­kuvakaup­pa
 17. Tuukka Teponoja
 18. H-P Lehkonen ja muut verk­ko­sar­ja­ku­va­pa­ne­li­stit
 19. Kaisa Leka