smÅ-fest

Småfest är en serie av små satel­li­tut­ställ­ning­ar, vil­ka uppli­var stads­bil­den i sam­band med Borgå seri­e­fes­ti­val. Utställningarna öpp­nar sig under fes­ti­val­vec­kan i fönst­ren av Café Gamle Stefans, pys­sel- och kon­stac­ces­soar­af­fä­ren Paperipilvi och tatu­e­rings­stu­di­on Electric Wonderland. Dessutom kan du bekan­ta dig med seri­e­konst på adres­sen Mannerheimgatan 14 (fas­tig­he­ten för gam­la Söderströms bok­han­del), där det öpp­nar sig en utställ­nings­hel­het med verk av t.ex. Riitta Oittinen, Roope Eronen, Anssi och Harri "Wallu" Vaalio. Verken kan skå­das genom fönst­ret, så det finns ing­et inträ­de till utrym­met.

Från den här sidan kan du prin­ta ut pro­gram­met till smÅ-fest – satel­li­tut­ställ­ning­en. Gå på en pro­me­nad i under­ba­ra Borgå och bli över­ras­kad av teck­na­de seri­er run­tom i sta­den.

Småfest-konstnärerna:

Harri "Wallu" Vaalio (ver­ken fram­me på Söderströms huset på Mannerheimgatan 14 )

Harri Vaalio räk­nar sig själv till en små­ning­om muse­a­lisk gene­ra­tion. Han är känd bl.a. av sina barn­se­ri­er med kat­ten Hessu och av seri­en Lämsänperäläiset, som pub­li­ce­ra­des i Uusimaa. Till Småfest häm­tar Vaalio IT/e.a.-utställningen, som har ställts upp på Tekniska Muséet 2016 – 2017 och på eve­ne­mang­et Assembly 2017. Som en stom­me för utställ­ning­en fun­ge­rar seri­en Mikrokivikausi, som har pub­li­ce­rats i tid­ning­en Mikrobitti allt­se­dan 1985. Serierna till utställ­ning­en är utval­da av Jyrki Kasvi. Han är riks­dags­le­da­mot och dok­tor i tek­nik.

Anssi Vaalio (ver­ken fram­me på Söderströms huset på Mannerheimgatan 14 )

Harri Vaalios bror­son Anssi Vaalio är en mångsidig illust­ra­tör och seri­e­konst­när. Till Småfest häm­tar han affi­scher, där han ploc­kar på stats­mä­nan­kor och and­ra skum­ma figu­rer. Bekanta dig med Anssi på anssivaalio.tumblr.com .

Roope Eronen (ver­ken fram­me på Söderströms huset på Mannerheimgatan 14 )

Roope Eronen är en pro­duk­tiv seri­e­konst­när från Helsingfors. Han häm­tar till små­fest en utställ­ning, som pre­sen­te­rar pro­jek­tet Jaiksfukin. Det var en tid­ning som pre­nu­me­re­ra­des hem och det utkom 365 sidor år 2017. Nu är Jaiksfukin på paus, för att Jaiksfukin har åkt i tiden till året 1999 i Tammerfors och tids­ma­ski­nen är stu­len och Jaiksfukin är allt­så fast där…

Riitta Oittinen (ver­ken fram­me på Söderströms huset på Mannerheimgatan 14 )

Riitta Oittinen är en konst­när, som har fors­kat i ålder­do­mens histo­ria och i visu­el­la sin­ne­bil­der om ålder­do­men. Oittinen bör­ja­de sam­la i bör­jan av 2000-talet teck­ning­ar av män­ni­skor i oli­ka åld­rar beträf­fan­de temat "gam­mal män­ni­ska". På små­fest pre­sen­te­ras teck­ning­ar, vil­ka är insam­la­de under pro­jek­tet. Av teck­ning­ar­na byggs upp både kol­lek­tiv och splitt­rad bild av ålder­do­men samt mot­stånd mot en ste­re­o­typ syn. Oittinen öns­kar att Miltä "van­ha ihmi­nen" näyttää?-helheten kom­mer att väc­ka aha-upp­le­vel­ser i åskå­dar­na.

Ungas seri­eut­ställ­ning (ver­ken fram­me på Söderströms huset på Mannerheimgatan 14 )

En grupp åtton­de­klas­sis­ter från Linnajoen yläk­ou­lu i Borgå del­tar i smÅ-fest genom att pla­ne­ra och byg­ga sin egna utställ­nings­hel­het i fönst­ret av Söderströms hus. Där ställs upp bl.a. deras teck­na­de seri­er och dio­ra­mer.

Laura Kenins – Steam Clean (ver­ken fram­me på Electric Wonderland på Runebergsgatan 34 )

Laura Kenins är en kana­den­sisk-let­tisk seri­e­konst­när, som har bott i de båda län­der­na. Kenins´ senas­te album Steam Clean har fått influ­en­ser från hen­nes erfa­ren­he­ter i Finland. I boken sam­lar sig en grupp kvin­nor i bastun, och för­u­tom klä­der­na bör­jar även mas­ker­na och rol­ler­na fal­la av. Kännetecknande för Kenins´ seri­er är en nai­vis­tisk, men ända till slut genom­tänkt träd­färgs­il­lust­ra­tion och fik­tion som känns näs­tan själv­bi­o­gra­fisk, och där dra­ma­ti­ken upp­fång­as i detal­jer och små obser­va­tio­ner.

Leijonan mie­li. Uttag ur anto­lo­gin. ( Verken är fram­me i fönst­ret av pys­sel- och kon­stac­ces­soar­af­fä­ren Paperipilvi på Ågatan 31. )

Åbo seri­e­för­e­ning vil­le utre­da, vil­ka tan­kar och käns­lor temat Leijonan mie­li ( Lejonets sin­ne ) får fram i fin­länds­ka seri­e­teck­na­re år 2017, när Finland fyll­de 100 år. Småfest får en bit av lejon­sin­net, när uttag ur anto­lo­gin läggs ut i fönst­ret av Paperipilvi. Leijonan mie­li inne­hål­ler oli­ka långa histo­ri­er om lejo­net sig självt, om käns­lor den väc­ker i oss och om det hur vi ser oss själ­va som en del av Finland och vår gemen­skap.

Robert Ottosson ( ver­ken är fram­me i fönst­ret av Café Gamle Stefans på Fredsgatan 26 )

Skämt- och seri­e­teck­na­ren Robert Ottosson från Borgå har en utställ­ning, där det visas upp t.ex. skämt­teck­ning­ar från tid­ning­en Uusimaa och svensk­språ­ki­ga strip­per.