Volontär

Vi letar efter volon­tä­rer som vill hjäl­pa oss att för­verk­li­ga värl­dens bäs­ta seri­e­fes­ti­val. Man kan anmä­la sig som volon­tär genom att skic­ka en fritt for­mu­le­rad ansö­kan till adres­sen festival@a-fest.fi senast den 30.1.2018. Platserna fylls i anmäl­nings­ord­ning, så var snabb!

Volontären är:

 • 18 år fylld
 • gär­na språk­kun­nig (fins­ka, svens­ka, eng­els­ka)
 • ivrig att ta sig an oli­ka arbets­upp­gif­ter
 • intres­se­rad av seri­er och seri­e­kul­tur
 • när­va­ran­de vid info­till­fäl­le för volon­tä­rer (1−2 st, ca 2 v innan fes­ti­va­len och någ­ra dagar innan själ­va fes­ti­val­da­gen)

Vi behö­ver volon­tä­rer för:

 • att skö­ta för­hands­re­klam och gatu­ar­be­te (hänga upp affi­scher, dela ut fly­ers)
 • att ta hand om inhems­ka och utländs­ka gäs­ter
 • upp­byg­gan­det av för­sälj­nings­ba­sa­ren och fes­ti­va­lut­rym­met
 • att vara vid info­bor­det
 • att räk­na del­ta­garan­tal samt sam­la in feed­back
 • för­sälj­ning av bil­jet­ter till kvälls­klub­ben
 • att hjäl­pa till i seriecafé­et på lör­dag och sön­dag

Anmäl vil­ken upp­gift du främst är intres­se­rad av!

Volontärerna får:

 • gra­tis inträ­de till kvälls­klub­ben
 • ett arbetsin­tyg
 • roli­ga upp­le­vel­ser och kon­takt med seri­e­fäl­tet

Tilläggsinformation? Fråga via e-post eller face­book https://www.facebook.com/afestporvoo/